5 trender för offentlig sektor under 2018

anonymous-computer-devices-6508-839274-edited

Organisationer inom offentlig sektor kämpar med digitaliseringen, GDPR och att vara en rekryterande aktör på kandidatens marknad – på precis samma sätt som privata verksamheter. Här är 5 trender som påverkar alla organisationer som verkar för samhället, såväl statliga myndigheter som kommuner.

1.   Behovet av att rekrytera specialister ökar

Inom offentlig sektor finns ett stort behov av specialister av olika slag och inom olika verksamhetsområden. Statliga myndigheter behöver oftast specialiserade handläggare som arbetar med deras olika kärnverksamheter – såsom undervisningsråd, processförare och jurist. Andra myndigheter och kommuner visar på ett ökat behov av administratörer och olika sorters chefer – gruppchefer, avdelningschefer och förvaltningschefer, m.m.  I övrigt finns det ett stort fokus på medarbetare inom kompetensområdena HR och ekonomi. Dessutom ökar behovet av roller inom området ingenjör och teknik samt IT – mycket beroende på de ständigt eskalerande kraven på digitalisering och tillgänglighet.

2. Generationsväxling och tillväxt

En annan trend som påverkar de ökade rekryteringsbehoven för offentlig sektor är den allt mer påtagliga generationsväxlingen. När en stor andel av personalstyrkan går i pension uppstår behov av att ersätta dessa positioner. Samtidigt pågår en ständigt ökande befolkningstillväxt, framför allt i storstäderna men även på övriga orter – till stor del på grund av invandringen till Sverige, och för att arbetsmöjligheterna ökar. För att kunna hålla takten med befolkningsökningen (och därmed kraven på samhälleliga funktioner) kommer verksamheter inom offentlig sektor få ett större behov av att rekrytera nya medarbetare inom den närmaste framtiden.

 
Är du nyfiken på fler av trenderna som präglar framtidens rekrytering? Allihop presenteras i Kompetensindikatorn från 2018! Kontakta oss så kommer vi gärna till dig och berättar mer.

 

3. Digitaliseringskrav från regeringen

I och med digitaliseringen befinner sig samhället nu i en av de starkaste strukturomvandlingarna sedan industrialiseringen. För att möta samhällets utmaningar har regeringen upprättat ett digitaliseringsråd och pekat ut tre centrala områden: digitalisering, Life Science samt miljö- och klimatteknik. Myndigheter står således inför en stor utmaning med att digitalisera både sina medarbetare och processer – samtidigt som de måste anpassa sig till medborgarnas parallella utveckling, bland annat genom att kunna erbjuda smidiga e-tjänster.

När trycket att digitalisera ökar uppstår samtidigt nya områden som kräver rätt typ av kompetens och roller, för att hantera fortsatt utveckling och förvaltning. Roller som till exempel dataskyddsombud eller särskilda kravanalytiker inom IT kommer bli mycket eftertraktade inom de närmaste åren – och på grund av att dessa kompetenser är ganska komplexa kommer det att krävas betydande rekryteringsinsatser.

Så gör du en ännu bättre behovsanalys  Vägen till en lyckad rekrytering Ladda ner guiden här

4.   Konsulter är populärt inför den ovissa framtiden

Parallellt med utvecklingen av digitaliseringen kommer även behovet av konsulter att bli allt mer påtagligt inom offentlig sektor. Inte bara de interna processerna ska digitaliseras, utan även ledningen, kompetensen och infrastrukturen. Präglade av den snabba utvecklingstakten prioriteras ofta tillfällig bemanning framför permanenta rekryteringar, då det kan vara svårt att sia om det faktiska rekryteringsbehovet den närmsta framtiden.

Konsulter blir således ett smidigare sätt att få rätt kompetens på rätt ställe vid rätt tidpunkt. En annan trend som märks är att många konsulter med tiden blir fast anställda. Detta förfarande är en påtaglig fördel som underlättar för både arbetsgivaren och kandidaten, samt minskar myndighetens kostnader för nyrekrytering.

5.   Stor konkurrens om kandidaterna

Det betydande rekryteringsbehovet ökar såklart inte bara trycket på att hitta rätt kandidater, utan ställer också avgörande krav på att få dem att välja dig. Framför allt de yngre kandidaterna letar sig mot spännande jobb, bra betalt och möjligheten att kunna äga sin egen tid. Att på kandidatens marknad få tag i rätt person till rätt roll – både de traditionella som måste ersättas i och med generationsskiftet och de nytillkomna digitala jobben – är en ständig utmaning.

För att lyckas hitta rätt kandidater blir det därför även allt vanligare att myndigheter och företag får hjälp av externa rekryteringsfirmor såsom Poolia. Idag kan externa rekryteringsfirmor erbjuda såväl ett komplett rekryteringsuppdrag, som enbart utvalda moment i rekryteringsprocessen – exempelvis test och återkoppling, search/headhunting eller second opinion. Detta möjliggör för myndigheten eller företaget att lägga sitt fulla fokus på andra prioriterade delar av rekryteringen.

 

Den 16-18 april var vi på Poolia på SOI-mässan – årskonferensen för alla som jobbar med offentliga inköp. Vårt arbete med organisationer inom offentlig sektor sträcker sig långt tillbaka, och detta var första gången vi närvarade på SOI-mässan. Vi ser fram emot de kommande åren!